وكالت كاري شركت یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ 7:58

وكالت كاري شركت

موكل : بامشخصات كامل

وكيل :بامشخصات كامل

مورد وكالت :انجام كليه امور موكل در شركت ......بامسئوليت محدود ثبت شده بشماره ........شناسه ملي ............اداره ثبت شركتها اعم از امضاء اوراق واسناد وقراردادهاي تعهد آور شركت ، چكها وبراوات وارده ياصادره ، سفته ها ، اظهارنامه مالياتي ، برگه هاي محاسباتي ، اسناد امور مالي ، گزارش ها ،بيلان وتراز نامه عمليات ، صورت سود وزيان وشركت در جلسات هيئت مديره باحق راي ،شركت در مجامع عمومي ( اعم از عادي ، فوق العاده ، عادي بطور فوق العاده ) اتخاذ تصميم ودادن راي نسبت بهر دستورجلسه يا پيشنهاد حتي درانتخاب شدن يا انتخاب نمودن وتغييرات ، امضاء صورت جلسات ، امضاءدرثبت شركتها برابر تصميمات متخذه ، انتخاب مديران وبازرسان ، قبول سمت ، اعمال مديريت وتعيين ميزان مسئوليتها وباحق سپردن تعهدات لازمه واخذ وتمديد ضمانت نامه وشركت در مناقصات وانعقاد قرارداد بانهادها واشخاص حقيقي وحقوقي ودرخواست وتجديد يا تمديد كارت بازرگاني و انجام سايرامور مرتبط با عنوان وسمت هريك ازموكل در آن شركت وفق اساسنامه وتصميمات قانوني ومقررات جاريه ودريافت سود سهام موكل برداشت ودريافت از حساب هاي شركت بهرمبلغ وبهردفعه ازدفعات اعم از اصل وسود ودريافت وجه ودادن رسيد وتقاضاي ثبت وانتشار آگهي تغيير وتحولات وانجام هرامري ازامور كه براي عملي نمودن مورد وكالت لازم وضروري باشد تاحصول نتيجه قطعي باحق تهيه كليه لوازم ومقدمات قانوني مورد وكالت كه مستلزم وكالت بوده اگرچه دراين ورقه تصريح به آن نشده باشد .

حدود اختيارات : وكيل مرقوم درانجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه مطلقه مي باشد بطوري كه درهيچ يك ازمراحل نيازي بحضور وامضاءمجددي از موكل نباشد وهرعمل واقدام وامضاء واظهار وكيل درهر مرحله بمنزله عمل واقدام وامضاء و اظهارموكل بوده وداراي اثرات قانوني است ومفاد اين ورقه فقط در نفس وكالت موثر است .

خانم لاله مركزي موقر دفتر يار اول دفتر 113 تهران

نوشته شده توسط عباس سعيدي  | لینک ثابت |